Korunní 880/101, Praha 3 +420 728 562 404

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Hauner partners s.r.o., IČO 03444317, se sídlem Korunní 880/101, 130 00, Praha 3 – Vinohrady („správce“) je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Osobní údaje správce zpracovává v případech souvisejících se svou obchodní činností prostřednictvím webového rozhraní, sociálních sítí či jiné aplikace určené pro písemnou komunikaci („webové rozhraní“ nebo „web“), tzn. především pokud:

 • 1.1.1. jste odeslali správci objednávku služeb;
 • 1.1.2. účastníte se vzdělávací akce pořádané správcem;
 • 1.1.3. přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;
 • 1.1.4. jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou správce uzavřel smlouvu jako objednatel nebo dodavatel služeb nebo zboží.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • 2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.
 • 2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
 • 2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
 • 2.4. Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.
 • 2.5. U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovává správce životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

3. SOUBORY COOKIES

3.1. Na webu správce užívá soubory cookies.

3.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které webové rozhraní ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se na web vrátíte. Soubory cookies umožňují snadnější využití webu a přizpůsobují jeho obsah vašim preferencím a potřebám.

3.3. Respektujeme vaše soukromí, a proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webového rozhraní. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost webu či nabízených služeb.

3.4. Na webu používáme nebo se v budoucnu chystáme používat tyto cookies:

 • 3.4.1. Technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webového rozhraní a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí webu.
 • 3.4.2. Analytické cookies, které umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní.
 • 3.4.3. Preferenční cookies, které umožňují, aby si webové rozhraní zapamatovalo informace, které mění, jak se webové rozhraní chová nebo jak vypadá.
 • 3.4.4. Marketingové cookies, jež používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našem webu, tak na stránkách třetích subjektů.

4. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje správce zpracovává z následujících důvodů:

 • 4.1. Plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání
  • 4.1.1. Osobní údaje správce zpracovává, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.
 • 4.2. Plnění zákonných povinností
  • 4.2.1. Mezi právní povinnosti správce patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů.
 • 4.3. Oprávněný zájem
  • 4.3.1. Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu správce zpracovává, neboť se jedná o její oprávněný zájem.
  • 4.3.2. V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o oprávněný zájem správce.
  • 4.3.3. Na základě oprávněného zájmu vám může správce zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s jeho službami.
  • 4.3.4. Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte správci prosím co nejdříve vědět.
 • 4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
  • 4.4.1. Osobní údaje může správce také zpracovávat, pokud mu k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

5. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Pro efektivní fungování webového rozhraní a obchodní cinnosti má správce uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým může předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

 • 5.1.1. poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;
 • 5.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb;
 • 5.1.3. poskytovatelé marketingových služeb;
 • 5.1.4. poskytovatelé platebních služeb;
 • 5.1.5. poskytovatelé účetních služeb;
 • 5.1.6. poskytovatelé právních služeb.

6. DOBA ULOŽENÍ

6.1. Osobní údaje správce zpracovává pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou mu ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:

 • 6.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracovává správce osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají právní předpisy.
 • 6.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností, zpracovává správce osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají právní předpisy.
 • 6.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce, zpracovává správce osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud mu nesdělíte, že si nepřejete, aby tyto osobní údaje dále zpracovával.
 • 6.1.4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracovává správce osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

7. VAŠE PRÁVA

7.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

 • 7.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na správce kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracovává, a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
 • 7.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte správce kontaktovat.
 • 7.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • 7.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.
 • 7.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo správce požádat, aby vaše osobní údaje předala třetí osobě.
 • 7.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že správce zpracovává vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
 • 7.1.7. Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování povinností správce souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. KONTAKTY

8.1. Pokud chcete správce kontaktovat, zeptat se na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo správci sdělit, že si nepřejete, aby zpracovával vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Hauner partners s.r.o.
adresa: Korunní 880/101, 130 00, Praha 3 – Vinohrady
tel: +420 728 562 404
e-mail: klara@institutmodnitvorby.cz

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám správce nebude moci dodat objednané zboží.

9.2. Správce neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k profilování.

9.3. Osobní údaje správce zpracovává prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.

9.4. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2023.

Pokud máte doplňující dotazy ke kurzu volejte na tel. +420 776 341 890